Onze visie

Wij willen elke leerling maximaal in groei zetten, zodat ze kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen,
nu en in de toekomst.

UNIEK

 • We gaan ervan uit dat elk kind uniek is en beschikt over eigen talenten
 • Wij engageren ons om samen met elk kind de eigen talenten te ontdekken en
  deze verder te ontwikkelen

SAMEN

 • We zijn ervan overtuigd dat we samen sterker staan
 • Wij streven naar een constructieve samenwerking met zowel leerlingen, leerkrachten,
  ouders als externen
 • Wij zetten in op heldere communicatie

GROEIEN

 • Wij willen elk kind maximaal laten groeien, zowel op vlak van kennis, vaardigheden als attitudes
 • Wij willen elk kind zoveel mogelijk eigenaar maken van zijn of haar eigen leerproces
 • Wij doen dit door uitdagende en contextrijke leeromgevingen te creëren om zo de betrokkenheid van elk kind te vergroten
 • Wij streven ernaar dat elk kind zich goed en veilig voelt op onze school

Onze visie in de praktijk

Rapporten

Driemaal per schooljaar krijgen onze leerlingen een puntenrapport en twee keer per schooljaar krijgen zij een spiegelrapport:

Het spiegelrapport wordt opgemaakt tijdens een kindcontact. Hierbij hanteren wij geen punten, maar uitspraken die wij rubriceren als ‘dit loopt goed’ en ‘dit zijn mijn groeipunten’. Het kind beoordeelt samen met de klasleerkracht en wordt actief betrokken in dit hele evaluatieproces.
Het rapport (punten- en spiegelrapport) geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van de leerlingen voor een bepaalde periode inzake:

 • De leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen: Nederlands, Wiskunde, Wetenschappen en
  techniek - Mens en maatschappij, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding, (Frans)
 • Het welbevinden (hoe kinderen zich voelen)
 • De manier waarop men in groep omgaat (sociale vaardigheden)
 • Gedrag en werkhouding en manier waarop het leren wordt aangepakt (leren leren)
 • ICT-vaardigheden
 • De talenten en interesses

Voor de leerlingen van het eerste leerjaar worden geen cijfers gegeven op het punten-rapport tijdens het eerste trimester. De ouder ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.

Oudercontacten

Voor het kleuteronderwijs is er drie keer per jaar een oudercontact voorzien. Hier wordt aan de hand
van ‘Basisleerervaringen’ de evolutie van je kind besproken. Daarbij krijgen de ouders de gelegenheid
om over hun kind te praten.

In de lagere school voorzien wij 3 vooraf vastgelegde oudercontacten.

Deze contactmomenten gaan vooral over het welbevinden van de kinderen. We vertrekken van de
opvallende sterktes of heel uitgesproken vaardigheden van de kinderen en bespreken samen waar er nog groeimogelijkheden liggen voor jouw kind ( = mijn spiegel). Vanaf het vierde leerjaar mogen de kinderen mee naar dit contactmoment komen.

Daarnaast kunnen er nog gerichte oudercontacten vastgelegd worden.

Inschrijven voor de op voorhand vastgelegde oudercontacten kan via de module oudercontacten op
Smartschool of via het secretariaat. Tijdens de laatste ouderavond wordt de evolutie van het kind en
de verwachtingen naar het volgende schooljaar toe besproken. Niets belet je om bij plots opkomende
problemen, zowel leer- als gedragsproblemen, contact op te nemen met de school en een afspraak te
regelen met de leerkracht. Je mag zeer gerust zijn dat wanneer je kind plots leer- of gedragsproblemen vertoont op school, wij je zo snel mogelijk contacteren om een afspraak vast te leggen.

Peter en meter

Om de overgang van de kleuterschool naar de lagere school zo aangenaam mogelijk te maken, krijgen de toekomstige eersteklassers een meter of peter toegewezen. Zij zorgen ervoor dat de nieuwkomertjes zich veilig voelen op de grote speelplaats, wijzen de weg en helpen waar nodig.
Tijdens het laatste trimester organiseren wij voor de kleuters van de derde kleuterklas een gezamenlijke activiteit met de leerlingen van het vijfde leerjaar. Zo leren de toekomstige peters en meters hun peter- of metekindje echt goed kennen.

Initiatie Frans

De kinderen vanaf de tweede kleuterklas t.e.m. het vierde leerjaar krijgen initiatielessen Frans.

Ze leren spelenderwijs via liedjes, gedichtjes, spelletjes … de Franse taal kennen. Het is niet de bedoeling dat ze gaan lezen, schrijven of toetsen maken i.v.m. wat ze leren. In het vijfde en het zesde leerjaar is Frans al een verplicht vak.

Integratieactiviteiten

Derde kleuterklas - eerste leerjaar

Via integratieactiviteiten laten we onze kleuters wennen aan de grote school. Kleuters leren de
leerkrachten kennen en de meester of de juffrouw leert de kleuters kennen. De kleuters maken op een
speelse manier kennis met de leef- en werkwijze van het eerste leerjaar.

In de loop van het schooljaar organiseren wij voor onze kleuters van de derde kleuterklas op regelmatige tijdstippen dergelijke integratieactiviteiten. De kleuters volgen enkele lessen aan ‘de grote school’, in het eerste leerjaar. De juffrouw organiseert aangepaste activiteiten: wiskundige initiatie en leesinitiatie, schrijfmotoriek, het aanleren van versjes en liedjes. De leerlingen van het eerste leerjaar bezoeken op hun beurt de kleuterschool en doen daar allerlei activiteiten.
Tijdens het schooljaar wordt er een info-moment georganiseerd over schoolrijpheid. In juni wordt er voor de ouders een openklasdag georganiseerd met aansluitend een info-moment over de schoolwerking.

Zesde leerjaar - Campus

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan lessen volgen in de Campus. Zo leren ze de verschillende
leerkrachten beter kennen, maken ze kennis met de verschillende vakken en kunnen ze zich een
totaalbeeld vormen van de werking van de Campus. De Campus organiseert ook een infoavond voor de ouders van het zesde leerjaar.

Je krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging.


Onze werking