Samen school maken

Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in onze werking. Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur.

De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen

Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur. De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op. De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen van het pedagogische team.

Leerlingenraad

Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Vanaf het derde leerjaar worden 3 leerlingen per klas via een sollicitatieronde verkozen.

Zij wisselen elkaar tijdens het schooljaar af. Je kan wel maar om het jaar zetelen in de leerlingenraad.
De leerlingenraad komt maandelijks samen onder begeleiding van een leerkracht. Zij krijgen inspraak in het bepalen van de schoolregels, de speelplaatswerking, het organiseren van activiteiten, …

De leerlingen hebben een initiatief- en adviesbevoegdheid. De eindbeslissing ligt bij de directeur.
De verantwoordelijke leerkracht zorgt voor de opvolging en verdeling over alle klassen. De bevindingen van de leerlingenraad worden besproken tijdens de personeelsvergadering.

Oudercomité

Niet alleen is er in onze school een fantastische ploeg van leerkrachten, directie en ondersteunend
personeel aan de slag, maar ook ouders zijn op onze school heel betrokken.

Het oudercomité is er om het schoolteam te ondersteunen in ons pedagogisch project.

Wil je ook graag meedoen?

Voor de ene is dat actief zijn in de vergaderingen en plannen maken, voor anderen is dat net niet
vergaderen, maar iets knutselen of tappen op een activiteit. Heb je wel eens een uurtje vrij, weet je wat te vertellen over een bepaald onderwerp of ben je handig, hou je van constructief samenwerken en van open communicatie? We kunnen je inzet gebruiken en waarderen: ieder naar eigen kunnen, interesse en tijdsbesteding.

Geïnteresseerde ouders, grootouders en familie zijn zeer welkom. Je kiest waar en hoe je graag wil meewerken.

Interesse? Laat iets van je horen via de school of via een smartschoolbericht hoofdaccount oudercomité.
Samen maken we de schoolomgeving!

Kriebelteam

Op onze school zijn een aantal ouders actief in het kriebelteam. Interesse om mee kriebelouder te worden?

Neem dan contact op via het smartschool hoofdaccount kriebelteam.


Onze werking